Seminars: Geloofsopvoeding en Grenzen stellen

Youth With A Mission (YWAM), ofwel Jeugd met een Opdracht, locatie Amsterdam, heeft ons uitgenodigd om twee seminars te komen verzorgen op zaterdag 7 oktober 2017. Onze christelijke ontwikkelingspsychologe Imke Wijnhorst, MSc. zal in de ochtend een seminar geven over Geloofsopvoeding. Opvoeden met geloof, hoe doe je dat? Hoe geef je daar vorm aan? Hoe praat ik met mijn kinderen over geloof? Wat is belangrijk om mijn kinderen mee te geven en op welke leeftijd kan ik hiermee beginnen? Deze en andere vragen kunnen spelen bij ouders wanneer ze nadenken over de geloofsopvoeding van hun kinderen. Hier zal gedurende de ochtend antwoord op gegeven worden.

‘s Middags komt het thema Grenzen stellen aan bod. Wat kan je verwachten van je kind? Hoe stel je duidelijke grenzen? Hoe voorkom je een vervelende machtsstrijd zonder toe te hoeven geven aan alle wensen van je kinderen? Hoe corrigeer je je kinderen op een liefdevolle manier? Dát leer je tijdens deze middag. Imke combineert hierbij Bijbelse en wetenschappelijke inzichten en geeft praktische tips die je direct kunt toepassen.

Het wordt een inspirerende, opbouwende én gezellige dag waarin je investeert in jouw gezin! De seminars vinden plaats op zaterdag 7 oktober 2017 bij YWAM Amsterdam (Kadijksplein 18). De seminars worden in het Engels gegeven. Het ochtenddeel over Geloofsopvoeding start om 10:00u en duurt tot ongeveer 12:00u. Daarna is er tijd om te lunchen, neem hiervoor zelf een lunchpakketje mee. Om 14:00u starten we met het onderwerp Grenzen stellen, dit duurt tot ca. 16:00u. Gedurende de dag is er ook ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en om vragen te stellen aan Imke. Het is mogelijk om slechts één van de twee onderdelen bij te wonen. De focus ligt op kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. De toegang is gratis, wel is er gelegenheid een donatie te doen voor het werk van YWAM. Ouders en verzorgers maar ook mensen die met kinderen werken of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Imke Wijnhorst, MSc. heeft vanuit haar achtergrond in de psychologie en haar uitgebreide ervaring met kinderwerk een brede kijk op het opvoeden van kinderen met het geloof. Ze werkt als christelijke ontwikkelingspsychologe bij Gezinsfundament, een organisatie die ze zelf heeft opgezet. Vanuit deze organisatie verzorgt zij de seminars. Gezinsfundament investeert in gezonde en goed lopende gezinnen, waarin kinderen tot bloei komen en ouders genieten van het ouderschap. Want Jezus zegt in Johannes 10:10 “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Voor meer informatie, kijk op www.gezinsfundament.nl of volg Gezinsfundament op Facebook. Hopelijk tot ziens op zaterdag 7 oktober!

In English:

Seminars Faith Education & Boundaries

Youth With A Mission (YWAM) has invited us to give two seminars on Saturday October 7th 2017. Our christian developmental psychologist Imke Wijnhorst, MSc. will give a seminar on Faith Education in the morning. Educate your children with faith, how can you do that? What things can you do? How do I talk with your children about faith? What is important to give my children? At what age can I start? These and other questions can go around parents’ minds when they think about faith education. During the morning, Imke will answer these questions.

In the afternoon, the theme ‘Boundaries’ will be discussed. What can you expect from your child? How do you set clear boundaries? How do you avoid a bothersome power struggle without having to admit to all your children’s wishes? How do you correct your children in a loving way? That’s what you’ll learn this afternoon. Imke combines biblical and scientific insights and provides practical tips that you can apply immediately.

It will be an inspiring, constructive and enjoyable day during which you invest in your family! The seminars will take place on Saturday, October 7, 2017 at YWAM Amsterdam (Kadijksplein 18). The seminars will be given in English. The morning session on Faith education starts at 10:00 and lasts until about 12:00. Afterwards, there is time for lunch, so take your own packed lunch. At 14:00 we start with the subject Setting boundaries, which will take until 16:00. Throughout the day, there is also space for exchanging experiences with other parents and asking questions to Imke. It is possible to attend only one of the two parts. The focus is on children between the ages of zero and twelve. Access is free, you will have the opportunity to donate for YWAM. Parents and caregivers, but also people working with children or other interested people are welcome!

Imke Wijnhorst, MSc. has a broad view on raising children from her background in psychology and her extensive experience with child work. She works as a Christian Developmental Psychologist at ‘Gezinsfundament’ (Family Foundation), an organisation she has set up. From this foundation she takes care of the seminars. Family Foundation invests in healthy and well-run families, in which children come to bloom and parents enjoy parenthood. For Jesus says in John 10:10, “I have come, that they may have life and have abundance.” The foundation provides innovative insights and practical tips. For more information, visit www.gezinsfundament.nl or follow Gezinsfundament on Facebook (both in Dutch). Hopefully we see you on Saturday, October 7th!